شماره تیکت من چنده؟

شماره تیکت شما با کاراکتر # مشخص شده است.

به طور مثال:   123#